Cywilizacja singli – cywilizacja samotnych. Coraz więcej gospodarstw domowych prowadzonych jest przez pojedyncze osoby

Grudzień 4, 2016|

Statystyki europejskie pokazują, że coraz więcej gospodarstw domowych prowadzonych jest przez pojedyncze osoby. Niegdyś mówiliśmy o nich: „osoby samotne”, „starzy kawalerowie” czy „stare panny”. Dziś używamy terminu „singiel” i „singielka”. Brzmi bardziej przyjaźnie, ale czy czasem nie zagłaskaliśmy jakiegoś problemu?

Obywatelski wiatr od Pomorza

Listopad 29, 2016|

Wiatr od Pomo­rza kolejny raz ma wnieść odświe­ża­jące myśli dla pro­cesu budo­wa­nia spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego. W Gdań­sku, w sie­dzi­bie Euro­pej­skiego Cen­trum Soli­dar­no­ści 2 grud­nia spo­tkają się przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, aby oce­nić obecny stan funk­cjo­no­wa­nia spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego.

Zasada pomocniczości drogą do społeczeństwa obywatelskiego

Listopad 24, 2016|

W tym roku obcho­dzimy jubi­le­usz 85-lecia okre­śle­nia w kato­lic­kiej nauce spo­łecz­nej defi­ni­cji zasady pomoc­ni­czo­ści. Z tej oka­zji w Euro­pej­skim Cen­trum Soli­dar­no­ści w Gdań­sku, 2 grud­nia br. odbę­dzie się Kon­fe­ren­cja pt. „Zasada pomoc­ni­czo­ści drogą do spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego”. Zapla­no­wano udział ponad 200 przed­sta­wi­cieli samo­rządu i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych głów­nie z woje­wódz­twa pomor­skiego. Wśród pre­le­gen­tów będą rów­nież repre­zen­tanci rządu i par­la­mentu.

II Konferencja Rodzinna w Krakowie

Listopad 20, 2016|

W dniu dzisiejszym (20-11-2016) w Krakowie ma miejsce II Konferencja Rodzinna. Poprzednia konferencja ogniskowała się wokół pytania: Czy rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci? Dziś w nowych realiach społecznych spotkanie dotyczy kluczowych zagadnień wychowawczych.