Potrzebny program wsparcia dla trwałej rodziny!

Listopad 18, 2016|

   Naj­now­sze bada­nia GUS doty­czące zawie­ra­nych mał­żeństw, udzie­lo­nych roz­wo­dów oraz sepa­ra­cji i rosną­cej liczby dzieci rodzą­cych się w związ­kach poza­mał­żeń­skich uka­zują dra­ma­tyczne osła­bie­nie pol­skiej rodziny. Widać to wyraź­nie w prze­dziale cza­so­wym 1980–2015.

Bądźmy bliżej siebie 11 listopada i potem!

Listopad 11, 2016|

wpisKażdy naród w naszym kręgu cywi­li­za­cyj­nym obcho­dzi swoje święto, zwią­zane z waż­nym wyda­rze­niem histo­rycz­nym w dzie­jach pań­stwa. Obcho­dom tym przy­świeca cel wspól­nego rado­wa­nia się wła­sną toż­sa­mo­ścią i moż­li­wo­ścią samo­sta­no­wie­nia. Czy potra­fimy rado­śnie świę­to­wać pol­ską nie­pod­le­głość czy też musimy „upi­jać się nią na smutno”?

Obniżenie temperatury sporu to wyraz życzliwości dla rodziny

Listopad 6, 2016|

Z rozmów z moimi wyborcami na Kociewiu wyłania się niepokój związany z funkcjonowaniem elementarnej wspólnoty jaką jest rodzina. Pojawia się poczucie zagrożenia przez wciągnięcie w wir dyskursu politycznego, który wprowadza niedobre emocje w rodzinie.

Zamiast kopania kolejnych rowów skupmy się na wdrażaniu dobrych rozwiązań

Listopad 6, 2016|

Kontaktując się z wyborcami i dyskutując w środowiskach współtworzących polskie społeczeństwo obywatelskie, zyskuję obraz samopoczucia polskich rodzin. Znajduję w nim powody do optymizmu, ale również niepokoju. Dlatego zdecydowałem się wygłosić niniejsze oświadczenie. Kieruję je do parlamentarzystów, samorządowców, ludzi nauki, pracowników mediów oraz liderów środowisk społecznych – do wszystkich, którzy z tytułu pełnionej przez siebie funkcji społecznej, poczuwają się do szczególnej odpowiedzialności za polską rodzinę.