Pułapka średniego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Grudzień 7, 2016|

Konferencja pt.: „Zasada pomocniczości drogą ku społeczeństwu obywatelskiemu”, która 2 grudnia miała miejsce w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, uwyraźniła potrzebę wyrwania się z pułapki średniego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tym określeniem nawiązuję do pułapki średniego rozwoju ekonomicznego, przed którą tak często ostrzega wicepremier Mateusz Morawiecki.

Obywatelski wiatr od Pomorza

Listopad 29, 2016|

Wiatr od Pomo­rza kolejny raz ma wnieść odświe­ża­jące myśli dla pro­cesu budo­wa­nia spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego. W Gdań­sku, w sie­dzi­bie Euro­pej­skiego Cen­trum Soli­dar­no­ści 2 grud­nia spo­tkają się przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, aby oce­nić obecny stan funk­cjo­no­wa­nia spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego.

Potrzebny program wsparcia dla trwałej rodziny!

Listopad 18, 2016|

   Naj­now­sze bada­nia GUS doty­czące zawie­ra­nych mał­żeństw, udzie­lo­nych roz­wo­dów oraz sepa­ra­cji i rosną­cej liczby dzieci rodzą­cych się w związ­kach poza­mał­żeń­skich uka­zują dra­ma­tyczne osła­bie­nie pol­skiej rodziny. Widać to wyraź­nie w prze­dziale cza­so­wym 1980–2015.

Bądźmy bliżej siebie 11 listopada i potem!

Listopad 11, 2016|

wpisKażdy naród w naszym kręgu cywi­li­za­cyj­nym obcho­dzi swoje święto, zwią­zane z waż­nym wyda­rze­niem histo­rycz­nym w dzie­jach pań­stwa. Obcho­dom tym przy­świeca cel wspól­nego rado­wa­nia się wła­sną toż­sa­mo­ścią i moż­li­wo­ścią samo­sta­no­wie­nia. Czy potra­fimy rado­śnie świę­to­wać pol­ską nie­pod­le­głość czy też musimy „upi­jać się nią na smutno”?