Zasada pomocniczości drogą do społeczeństwa obywatelskiego

Listopad 24, 2016|

W tym roku obcho­dzimy jubi­le­usz 85-lecia okre­śle­nia w kato­lic­kiej nauce spo­łecz­nej defi­ni­cji zasady pomoc­ni­czo­ści. Z tej oka­zji w Euro­pej­skim Cen­trum Soli­dar­no­ści w Gdań­sku, 2 grud­nia br. odbę­dzie się Kon­fe­ren­cja pt. „Zasada pomoc­ni­czo­ści drogą do spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego”. Zapla­no­wano udział ponad 200 przed­sta­wi­cieli samo­rządu i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych głów­nie z woje­wódz­twa pomor­skiego. Wśród pre­le­gen­tów będą rów­nież repre­zen­tanci rządu i par­la­mentu.

II Konferencja Rodzinna w Krakowie

Listopad 20, 2016|

W dniu dzisiejszym (20-11-2016) w Krakowie ma miejsce II Konferencja Rodzinna. Poprzednia konferencja ogniskowała się wokół pytania: Czy rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci? Dziś w nowych realiach społecznych spotkanie dotyczy kluczowych zagadnień wychowawczych.

Potrzebny program wsparcia dla trwałej rodziny!

Listopad 18, 2016|

   Naj­now­sze bada­nia GUS doty­czące zawie­ra­nych mał­żeństw, udzie­lo­nych roz­wo­dów oraz sepa­ra­cji i rosną­cej liczby dzieci rodzą­cych się w związ­kach poza­mał­żeń­skich uka­zują dra­ma­tyczne osła­bie­nie pol­skiej rodziny. Widać to wyraź­nie w prze­dziale cza­so­wym 1980–2015.

Bądźmy bliżej siebie 11 listopada i potem!

Listopad 11, 2016|

wpisKażdy naród w naszym kręgu cywi­li­za­cyj­nym obcho­dzi swoje święto, zwią­zane z waż­nym wyda­rze­niem histo­rycz­nym w dzie­jach pań­stwa. Obcho­dom tym przy­świeca cel wspól­nego rado­wa­nia się wła­sną toż­sa­mo­ścią i moż­li­wo­ścią samo­sta­no­wie­nia. Czy potra­fimy rado­śnie świę­to­wać pol­ską nie­pod­le­głość czy też musimy „upi­jać się nią na smutno”?